Co je účetní uzávěrka a proč je pro Vaši firmu důležitá?

Věděli jste, že mezi účetní závěrkou a uzávěrkou je rozdíl? Účetní závěrka je posledním krokem celého procesu účetní uzávěrky. A co je účetní uzávěrka a proč je pro firmu důležitá si probereme v tomto článku.

Sdílet příspěvek

Účetní období

Jde o období, za které účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Může to být hospodářský rok (12 po sobě jdoucích měsíců , začínajících jiným dnem než 1. lednem), nebo kalendářní rok (1. ledna až 31. prosince)

Účetní uzávěrka

Soubor prací spojených s uzavíráním účetních knih k poslednímu dni účetního období. 

Účetní závěrka

Završení účetní uzávěrky. Sestavují se výkazy, které ukazují přesný stav hospodaření účetní jednotky.

Fáze účetní uzávěrky

Přípravné práce

– prověřování převodu zůstatků (zaručena spojitost mezi majetkem a závazky) 

– provádí se inventarizace (ověření přesnosti ocenění)

– kontrola zůstatků nehmotných účtů, opravných položek, časového rozlišení

Doúčtování operací k poslednímu dni účetního období

Hlavním úkolem je zaúčtovat kurzové rozdíly, časové rozlišení, rezervy, zásoby na cestě a dohadné položky.

Zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně

V rozhodný den je třeba zkontrolovat, zda se konečné zůstatky rovnají aktivům 

a zdrojům. Výsledkem je uzavření jednotlivých účtů.

 

Převodem zůstatků nákladových a výnosových účtů na účet 710 – výkaz zisku a ztráty zjistíme hospodářský výsledek (zisk/ztráta), vypočte a zaúčtuje se daň z příjmů a účetní knihy se uzavřou

Výkazy účetní závěrky

Rozvaha

– na jedné straně aktiva, na druhé pasiva. Hospodářský výsledek z výkazu zisku a ztráty je uváděn v pasivech.

Výkaz zisku a ztráty

– na jedné straně náklady, na druhé výnosy. Jejich rozdílem je hospodářský výsledek.

Další články

Co je účetní uzávěrka a proč je pro Vaši firmu důležitá?

Věděli jste, že mezi účetní závěrkou a uzávěrkou je rozdíl? Účetní závěrka je posledním krokem celého procesu účetní uzávěrky. A co je účetní uzávěrka a proč je pro firmu důležitá si probereme v tomto článku.